You are here: หน้าแรก กิจกรรมและปฎิทินงาน กิจกรรมนักเรียนระดับอนุบาล ClassroomMeeting อนุบาล

ClassroomMeeting อนุบาล

รายงานสรุปโครงการร้อยนาทีเพื่อลูกรัก

ตอนประชุมชั้นเรียน ( Classroom  Meeting )

ระดับชั้นอนุบาล 1- 3 ระหว่างวันที่  10- 11 ส.ค.53 (เวลา 15.00- 16.00)


จากรายงานการสรุปผลการประชุม  classroom  Meeting    แต่ละระดับชั้น  และสรุปโดยภาพรวมแล้วจะมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมตามใบลงชื่อที่ระบุไว้เป็นหลักฐานประมาณห้องละ  80-90%

และผลสรุปความสำคัญของกิจกรรมแต่ละหัวข้อมีดังนี้

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

1. ผู้ปกครองได้รู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากกิจกรรม   การแนะนำชื่อ  และจากการที่ลูกกลับไปเล่าถึงพฤติกรรมของเพื่อนแต่ละคนทำให้ผู้ปกครองได้รู้จักชื่อพ่อ – แม่  ของเพื่อนลูกไปด้วย

2. ครูได้รายงานเกี่ยวกับหลักสูตรและพัฒนาการด้านการเรียนการสอน  ผู้ปกครองในระดับอนุบาล  1 มีความพอใจในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย  และการส่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้  เช่น  การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือ   โยการฝึกขีดเขียน  ลากเส้น  การฝึกด้านภาษาการพูด  การกล้าแสดงออก   ฝึกความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ   ส่วนผู้ปกครองในระดับอนุบาล 2-3   จะคาดหวังในเรื่องทักษะการอ่าน -  เขียน  เพื่อเตรียมความพร้อมใรการเช้าเรียนชั้น  ป.1  แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจในการชี้แจงของครูเรื่องพัฒนาการความพร้อมตามวัย   และการส่งเสริมพัฒนาการที่ควบคู่กันไประหว่างบ้านและโรงเรียน

ส่วนด้านพฤติกรรมของลูกผู้ปกครองและคุณครูได้แลกเปลี่ยนกันเล่าถึงพฤติกรรมแม่ของลูกระหว่างบ้านและโรงเรียนในระดับอนุบาล  1  ผู้ปกครองต้องการให้ลูกมีพฤติกรรมที่สามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองในเรื่องการแต่งกายและกิจวัตรประจำวันให้ได้เหมาะสมตามวัย

ฝึกการพูดจาไพเราะ  มีสัมมาคารวะในการเคารพผู้ใหญ่  มารยาทที่ดี  ฝึกการดูแลด้านสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับตนเองในเรื่องการขับถ่ายการใช้ห้องน้ำ  การรับประทานอาหารด้วยตรเอง

ส่วนปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมในระดับอนุบาล 2 และ 3  ผู้ปกครองต้องการให้ลูกมีระเบียบวินัย  และมีกติกาในการอยู่ร่วมกับเพื่อน  การเล่นไม่รุนแรง  ไม่รังแกเพื่อน  การพูดจาสุภาพ  ไม่เลียนแบบผู้ใหญ่และเลียนแบบจากการดูหนังและดูละคร

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง   ผู้ปกครองเสนอแนะจากผู้ปกครอง  ผู้ปกครองเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลภาชนะเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารให้สะอาด  โดยหลังจากเด็กฝึกล้างจานและแก้วน้ำของตนเองแล้วให้มีแม่บ้านตรวจเช็คและดูแลล้างจานใหม่อีกครั้งหนึ่ง  และด้านอาหารและโภชนาการ  ควรจัดอาหารให้เหมาะสมกับวัยในระดับอนุบาล 1 ควรจะจัดอาหารที่มีผักเล็กน้อยก่อนเพราะเด็กยังไม่ชินในการกินผัก  และการจัดนมให้เด็ก   เด็กจะไม่ชอบดื่มนมโรงเรียน  ครูมีข้อเสนอแนะในการแปรรูปนมให้น่าดื่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสุขอนามัยของลูกเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันไม่ให้ยุงกัด   การป้องกันและดูแลไม่ให้เกิดโรคติดต่อ  เกี่ยวกับโรคหวัด  และโรคมือเท้าปาก  โดยจัดน้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาล้างมือ  ผ้าปิดจมูกและปากเมื่อเด็กเป็นหวัด

ข้อเสนอแนะ เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับของเล่นแต่ละประเภท ตรวจตราให้อยู่ในสภาพใช้งานไม่ชำรุด  ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเล่น

ส่วนกิจกรรมสุดท้ายก็เป็นกิจกรรมวันแม่  โดยครูแต่ละระดับชั้นก็จะนำนักเรียนเข้ามาในห้องโดยมีช่อดอกไม้มากราบไหว้  และรับคำอวยพรจากพ่อแม่  ซึ่งผู้ปกครองมีความซาบซึ้งและประทับใจ  ในกิจกรรมนี้ตามบริบทของแต่ละห้องที่ได้จัดเตรียมมา   และจะสิ้นสุดกิจกรรมด้วยการร่วมรับประทานอาหารว่างและน้ำ ที่ทาง โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ร่วมกัน

Print

Copyright © โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 2016

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.