You are here: หน้าแรก กิจกรรมและปฎิทินงาน กิจกรรมกลาง กิจกรรมไหว้ครู2553

กิจกรรมไหว้ครู2553

กิจกรรมพิธีไหว้ครูโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2553

กิจกรรมไหว้ครู2553


หลักการและเหตุผล

       เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับนักเรียน  โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพครูขอพรจากครู ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและรักความเป็นไทย
 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในพิธีและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงจนเป็นที่น่าพอใจร่วมกัน
 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนในด้านความสามัคคี ร่วมกันการทำงานเป็นทีม

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

วันที่  17 มิถุนายน 2553

สถานที่

โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพิธีไหว้ครู

นาย สาโรจน์ สังข์ทอง

งบประมาณ

500 บาท

กิจกรรมไหว้ครู2553


สรุปผลการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ และผลคาดว่าที่จะได้รับ รูปแบบเนื้อหาในการจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคน ดี มีความสุข และรู้กตัญญูต่อครูอาจารย์
 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
 3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในพิธี
 4. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนในด้านความสามัคคี ร่วมกันการทำงานเป็นทีม

กำหนดกิจกรรม

-    วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2553

สถานที่ในการจัดกิจกรรม

-    ห้องประชุมชั่วคราวโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดกิจกรรม (ด้านรูปแบบ/เนื้อหาในการจัดกิจกรรม)

-    สถานที่จัดกิจกรรมเป็นห้องประชุมชั่วคราวค่อนข้างคับแคบ

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คุณครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์(ยกเว้นอนุบาล)

ปัญหาและอุปสรรค์ในเรื่องกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-         นักเรียน นั่งคุย นั่งเล่นหยอกล้อกัน

-         ในหอประชุมค่อนข้างร้อน นักเรียนจึงไม่มีสมาธิ

-         ห้องประชุมชั่วคราวค่อนข้างคับแคบ

ส่วนที่ 3 กระบวนการมีส่วนร่วมของกิจกรรม

 1. 1. ด้านการวางแผน

-         ประชุมครูฝ่ายกิจกรรม กำหนดโครงการและเวลาในการจัดกิจกรรม

-         แจ้งในที่ประชุมเพื่อลงมติและขอความคิดเห็นเพิ่มเติม

-         จัดแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบในการทำกิจกรรม

-         ประกาศให้นักเรียนทราบตอนเข้าแถวตอนเช้า

-         มีการประกวดพานไหว้ครูในแต่ละระดับชั้น

-         แต่งตั้งกรรมการในการตัดสินพานไหว้ครู


 1. 2. ด้านการเตรียมงาน

-         จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง  ป้ายชื่องาน

-         ทำความสะอาดพื้นที่หอประชุม

-         ตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม

-         มีการฝึกซ้อมขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเหมือนวันไหว้จริง

-         ให้แต่ละระดับชั้นประดิษฐ์เตรียมพานไหว้ครู

3 ขั้นจัดกิจกรรม

หลังจากการเข้าแถวหน้าเสาธงเสร็จ ให้นักเรียนเตรียมพานไหว้ครูที่ใช้ในพิธีและนักเรียน แต่ละระดับชั้นเข้าห้องประชุมชั่วคราวโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์  เพื่อจัดแถว นั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแต่ละระดับชั้น โดยกำหนดเวลาการเริ่มทำกิจกรรมพิธีไหว้ครู(ซ้อมใหญ่ และ วันพิธีไหว้ครู)วัน พุธ-พฤหัสบดี ที่ 16-17 มิถุนายน 2553 ดังต่อไปนี้


-                   08.30 น. เข้าหอประชุม จัดแถวนั่งให้เป็นระเบียบ ป.1-ป.2

-                   09.00 น. เชิญครูนั่งที่กำหนดไว้ ( เชิญประธานจุดธูปเทียนหน้าพระประทาน)

-                   09.10 น. ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

-                   09.20 น. นักเรียนที่เป็นตัวแทนกล่าวบทไหว้ครู

-                   09.25-10.40 น. ตัวแทนถือพานแต่ละชั้นเรียนมอบพานให้ประธาน และนักเรียนทุกระดับชั้นนำกรวยดอกไม้มอบให้ครูที่นั่งอยู่หน้าห้องประชุมแต่ละท่าน

-                   10.40-11.00 น. ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ

-                   11.05 น. ตัวแทนนักเรียนร่วมร้องเพลงพระคุณที่สามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระคุณของครู

-                   11.10 น. เชิญประธานกล่าวให้โอวาสกับนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรแก่ชั้นเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครูในแต่ละรางวัล

-                   11.25 น. เสร็จพิธีการไหว้ครู

-                   11.25-11.30 น. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหมายเลขบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสภาในวันที่ 17 มิถุนายน 53พักทานอาหารกลางวัน

-                   11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

-                   13.00-15.00 น. นักเรียนประดิษฐ์พานไหว้ครูในแต่ละระดับชั้น ป. 1-6 (นำพานไหว้ครูไปเก็บที่ห้องสมุดประถมทุกระดับชั้น)

จะดีกว่านี้ถ้า

 1. เจ้าหน้าที่ครูช่วยกันเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อย เช่น ดอกไม้ โต๊ะ ฯลฯ
 2. อาคารหอประชุมในการจัดกิจกรรมอากาศไม่ร้อนเกินไป
 3. นักเรียนมีสมาธิมากกว่านี้
 4. ครูที่มีหน้าที่ในการดูนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนจัดแถวและคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างเคร่งครัด
ผลการประกวดพานไหว้ครูประจำปี 2553

ช่วงชั้นที่ 1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงาม

-     รางวัลชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พานไหว้ครูป.3

-     รองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

พานไหว้ครูป.2

-     รองชนะเลิศอันดับ 2     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พานไหว้ครูป.1


ช่วงชั้นที่ 2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงาม

-     รางวัลชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พานไหว้ครูป.4

-     รองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พานไหว้ครูป.6

-     รองชนะเลิศอันดับ 2     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

พานไหว้ครูป.5

ผลการรวมคะแนนการประกวดพานไหว้ครู

คณะกรรมการตัดสินให้คะแนน 6 ท่าน

ช่วงชั้นที่  1                                                               ช่วงชั้นที่  2

ความคิดสร้างสรรค์สวยงาม

ความคิดสร้างสรรค์สวยงาม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รวม  29.66  คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รวม   39      คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รวม    33      คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รวม   37.66  คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รวม    35      คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รวม  38.66  คะแนน

Print

Copyright © โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 2016

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.