เกี่ยวกับเรา

 ปรัชญาโรงเรียน

เราสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อพัฒนาชีวิต

วิสัยทัศน์โรงเรียน

เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์  มีความสมดุลด้านจิตใจ  สังคม  ปัญญาและร่างกาย  สามารถพึ่งตนเองได้  ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกต่อธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อมและส่วนรวม, มีความเป็นสากลโดยรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย

พันธกิจโรงเรียน

C เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์

'  มีความเป็นผู้นำมีสุขนิสัย และมีสุนทรียภาพ

                        ผู้นำการเรียนรู้ทางวิชาการตามถนัด

                        รักการทำงาน/สามารถทำงานกับผู้อื่นได้

 ผู้คิดสร้างสรรค์:   สามารถคิดวิเคราะห์ และมีวิจารณญาณ

                           พึ่งตนเองได้ / แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                   

'  มีคุณธรรม:         มีวินัย / รับผิดชอบ

                          ประหยัด / มีความพอเพียง

                         มีความเมตตา / รักวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 

 

                                          

Visitors: 5,224